شماره منحصر به فرد بانك مركزي (16 رقم) :
كد ملي / شناسه ذينفع :
لطفاً كد امنيتي را وارد كنيد :
reload

بانک و شعبه گشايش کننده :
بانک و شعبه ابلاغ کننده :
مبلغ :
تاريخ گشايش :
تاريخ سررسيد :
نوع اعتبار اسنادي داخلي :
نام ذينفع :
نام متقاضي :