مشتري گرامي با توجه به انتقال كليه حسابها به سيستم جامع سفير، جهت استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي به سامانه اينترنت بانك سفير مراجعه نماييد